No title

 

Ürünler - ?laçlama Makinalar?

 
 

Testereler

 
 

T?rpanlar, Çit kesmeler

 
 

Çim Biçme Makinalar?

 
 

Çim Biçme Traktörleri

 
 

Di?er Bahçe Makineleri

 
 

Çapalama ve Çay?r Biçme Makinalar?

 
 

?laçlama Makinalar?

 
 

Meyve Hasat Makinalar?

 
 

Kar Küreme Makinalar?

 
 

Jeneratörler

 
 

Sarf Malzemeleri

 
 

Budama Aletleri

 
 

Bahçe Traktörleri

 
 

Pompalar

 

Markalar

Cifarelli
Inter
Taral

Taral ?laçlama Makinalar?

   
Marka : Taral
Model : TP 400 Piton
     
Teknik Özellikler

ÜRÜNLER

TARIMSAL MÜCADELE MAK?NALARI / Motorlu Bahçe Pülverizatörleri
TARIMSAL MÜCADELE MAK?NALARI
TOPRAK ??LEME MAK?NALARI HASAT MAK?NALARI BAHÇE EK?PMANLARI B&S MOTORLAR
TARLA VE BAHÇE TRAKTÖRLER?
SAP PARÇALAMA VE Ö?ÜTME
Motorlu Bahçe Pülverizatörleri

ÜRÜN L?NKLER?

Fiyatlar
Kullan?m K?lavuzu

Ürün SeçinizTP PÜLVER?ZATÖRLER
Yedek Parça Katalo?u

Ürün SeçinizTP 400 KOBRA TP 400 M?LENYUM TP 400 P?TON TP 400 SUPER P?TON(TAR60) TP 600 KOBRA TP 600 M?LENYUM TP 600 P?TON TP 800 M?LENYUM TP 1200 M?LENYUM TP 1200 P?TON TP 1600 M?LENYUM TP 2000 M?LENYUM H?DROL?K KARI?TIRICI TABANCA 6 mt BOOM 8 mt BOOM 10 mt BOOM 12 mt BOOM 12 mt Pamuk Tipi BOOM 12 mt Çapraz Tip BOOM 12 mt Eko BOOM 12 mt Profesyonel BOOM 14 mt BOOM 14 mt Pamuk Tipi BOOM 14 mt Profesyonel BOOM Tekli Meme Üçlü Meme


Kataloglar? inceleyebilmek içim Adobe Acrobat Reader program?na ihtiyac?n?z var. Bilgisayar?n?zda kurulu de?ilse indirmek için t?klay?n?z.
TARAL bahçe ve tarla pülverizatörlerine ilaçlama tabancas? tak?larak bahçe, ilaçlama kolu tak?larak tarla ilaçlamas? yap?labilmektedir. Bahçe Pülverizatörleri; püskürtülen mayiyi istenilen yüzey ve mesafeye yönlendirebilen huzme aç?s? ayar?na sahip ilaçlama tabancas? ile teçhiz edilmi?lerdir. Traktör rölantide çal???rken püskürtme tabancas? ile yüksek a?açlar? ilaçlayacak güce sahiptir. Pülverizatörün boyutlar?, dar s?ral?, alçak ve yüksek a?açlar?n aras?nda rahatl?kla manevra yapabilecek ?ekilde dizayn edilmi?lerdir.Mayi püskürtme mesafesi ayar? yap?larak yüksek bas?nç alt?nda a?aç ilaçlamas? ve geni? huzme aç?s? ile tütün, ?erbetçi otu gibi bitkisel alanlar?n ilaçlanmas? yap?labilmektedir. Bahçe pülverizatörleri, tar?msal alanlar d???nda, kümes ve ah?rlar?n dezenfekte, y?kama i?lerinde de kullan?lmaktad?r.

Tarla Pülverizatörleri; ilaçlama kollar?ndaki (boom) yelpaze huzmeli veya konik huzmeli memelerle yap?lan ilaçlamalarda, hububat, pamuk, pancar, ayçiçe?i gibi bitkilere musallat olan hastal?k ve zararl?lar ile, yabani otlar?n yok edilmesi sa?lan?r. Taral pülverizatörlerinde 6-8-10-12-14-18 metre geni?li?inde ilaçlama kollar? seçenekleri vard?r. Milenyum modellerde 12-14 metre aç?lan ilaçlama kollar?nda makaral? kald?rma sistemleri mevcuttur. Mekanik, hidrolik veya otomatik terazili boom?lu pülverizatörler ot mücadelesi için ideal tiplerdir.

Traktöre as?lan tip pülverizatörler, traktör hidrolik kollar?na 3 noktadan ba?lanmaktad?r. Bu tiplerin depo kapasiteleri 200-400-600-800 litredir. Traktörlerle çekilen tipleri, çeki koluna ba?lanarak traktör kuyruk milinden (P.T.O) hareket almakta olup, depo kapasiteleri 1200-1600-2000-3000 litredir. Depolar?, polietilen veya fiberglas malzemeden yap?lm??t?r. Depolar?n üzerinde mayi miktar?n? gösteren seviye göstergesi vard?r. Bütün pülverizatörler de?i?ik kapasitelerde 2-3 veya 4 pistonlu hidrolik membranl? Taral imalat? olan a??nmaya mukavim ilaçlama pompalar? ile teçhiz edilmi?lerdir. ECO serisi pülverizatörler, orta ve küçük boy i?letmeler için her türlü ilaçlamaya uygundur.

Aletler üzerindeki ejektör sistemi sayesinde 6 metre emi? hortumu ile dereden veya kuyudan su emilerek depo doldurulmaktad?r. Taral Pülverizatörleri depo içi hidrolik kar??t?rma sistemleri homojen bir su - ilaç kar???m? sa?lar. Ve uygun filtrasyon donan?m? sayesinde t?kanmalar önlenir. Bir k?sm?nda el y?kama ve depo y?kama hazneleri vard?r.

?laçlama kolunun (boom) iki yandan ba?l? oldu?u amortisör sistemi; memeler ile ilaçlanacak yüzey aras?ndaki mesafenin bütün kol boyunca yere paralel ve e?it masafede olmas?n? sa?lar. 600 - 800 lt depo kapasiteli TARAL püverizatörlerinde ilaçlama kolunu a?a?? yukar? hareket ettiren makaral? ask? sistemi mevcuttur.

Ana ilaçlama kollar? çal??ma pozisyonuna getirildi?inde ayarl? çift yayl? gergi sistemi ile düz hat üzerinde kalmas?n?, uç kollar?n aç?larak üzerindeki kilit mekanizmas? ile ana kola ba?lanarak bütün kolun rijit hale gelmesi sa?lan?r.

Boom?un iki taraf?ndaki denge yaylar?, destekleyici olarak ilaçlama kollar?n? dengede tutarak yere temas etmesini önledi?i gibi markör görevi de yaparlar.

TARAL püskürtme tabancas?n?n bütün k?s?mlar? krom kapl? pirinç malzemeden, meme plaketleri paslanmaz çeliktendir. Bu özelli?inden ötürü püskürtme tabancalar?nda korozyondan kaynaklanan t?kanma sorunuyla kar??la??lmaz. Rahat kavranan tutma sap?yla, ilaç huzmesinin aç?s? ve debisi kolayl?kla ayarlanabilir. ?laçlama uzakl???, uygun bas?nç ve plaket çap?na ba?l? olarak 5 - 15 metre aras?nda de?i?mektedir.

2 tabanca ve 2 adet 15?er metrelik ilaçlama hortumu ve kuyruk mili ara ?aft? bahçe pülverizatörlerinin standart aksesuarlar?d?r.

Depo içinde hidrolik kar??t?rmay? sa?layan ünite, ilac?n su içinde homojen bir ?ekilde erimesini sa?lamaktad?r.

? Büyük boyutlu kar??t?r?c?, çekilen tip aletlerin depolar?nda

? Küçük boyutlu kar??t?r?c? aslan tip pülverizatörlerin depolar?nda yer almaktad?r.TEKN?K ÖZELL?KLER

MODEL POMPA ÖLÇÜLER A?IRLIK A?IRLIK
Tip Debi (lt/dk) Devir (d/dk) Bas?nç (kg/cm²) ExBxY KG
Yeni *TP 200 P?TON Tar 30 30 540 0-40 95x122x98 48
TP 400 KOBRA TB Tar 60 55 112X90X120 79
*TP 400 P?TON TB 113x87x126 85
TP 400 M?LENYUM TB 113x97x131 82
TP 600 KOBRA TB 126x100x126 98
Yeni *TP 400 SUPER P?TON 115x78x115 83
TP 400 M?LENYUM ECO T Tar 55 0-20 265x175x126 82
TP 600 KOBRA ECO T 126x100x126 98
TP 600 KOBRA T Tar 90 80 114
*TP 600 P?TON T 265x166x138 310
TP 400 M?LENYUM T 265x175x126 320
*TP 600 P?TON (H?DROL?K) 265x155x215 315
TP 600 M?LENYUM T 0-50 265x150x219 330
TP 800 M?LENYUM T Tar 125 125 350
*TP 1200 P?TON 146x300x145 355
TP 1200 M?LENYUM 146x300x150 370
TP 1600 M?LENYUM 142x335x150 425
TP 2000 M?LENYUM 162x410x156 490
Yeni TP 3000 M?LENYUM
Tar 150
150
450x160x245
1560


* Polietilen depo

T: Tarla Tipi

B: Bahçe TipiMarka Model

 

- Taral - Astron - Atom?x

- Taral - TP 100 ?LAÇLAMA

- Taral - TP 400 Piton

- Taral - TP 3000 milenyum

- Taral - TP 600 GOLD

 

 Satış : Kazım Karabekir Cad. Kültür Han No : 7/21-22   -  Telefon : 0.312 384 74 65 - 66 - 77 (Pbx)  -  İskitler / ANKARA

Servis : 1. Sok. No : 58  -  Telefon : 0.354 59 56 - 75 (Pbx)  -  Faks : 0.312 354 59 75  -  Ostim / ANKARA 

 

Arc Grup Web Desing 2009